ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      สำนักปลัด
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      ปราชญ์ชาวบ้าน
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
      ประกาศงานจัดเก็บรายได้ต่างๆ
      รายงานทางการเงิน
      แผนการจัดหาพัสดุ
      รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานการประชุมสภา
      รายได้ของเทศบาลตำบลแคมป์สน
      ประกาศกำหนดสมัยประชุม
      ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าประชุม
      แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนดำเนินการ
      การติดตามและการประเมินผล
      แผนพัฒนาสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือสำหรับประชาชน
      แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
      ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
      รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   บทความทั้งหมด   ]
 
       ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว /ที่พัก/ร้านอาหาร แคมป์สน-เขาค้อ( 12/5/2558 11:19:18 )
       สัมผัสไอหมอกและสายลมเย็น แคมป์สน-เขาค้อ( 12/5/2558 11:09:17 )
       ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์( 12/5/2558 10:55:37 )
       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร( 1/7/2557 8:58:22 )
       ภูมิปัญญาโอท็อป มะขามคลุกกลุ่มแม่บ้าน( 15/6/2555 10:23:14 )
       ประเพณีสงกรานต์ของไทย( 15/6/2555 10:13:10 )
       ประเพณีลอยกระทงของไทย( 15/6/2555 10:10:23 )
       วันวิสาขบูชา( 15/6/2555 10:09:18 )
       วันเข้าพรรษา( 15/6/2555 10:08:26 )
       บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.)( 15/6/2555 10:05:53 )
       10 อาชีพเสริม หลังเลิกงาน สร้างรายได้( 15/6/2555 9:53:41 )
       บทบาทของสตรีไทยกับสังคมยุคใหม่( 15/6/2555 9:41:25 )
       การป้องกันและเตือนภัยจากดินหรือโคลนถล่ม( 5/7/2554 12:00:37 )
       การตรวจมะเร็งเต้าด้วยตนเอง( 4/7/2554 17:26:03 )
       20 วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกับเทศบาลตำบลแคมป์สน( 4/7/2554 17:13:22 )


จำนวน : 26 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 2 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2  

 


โทร:
056-750-240 Email :
campson@hotmail.com
Copyright 2014. campson.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.